Çankırı yatırımcısını bekliyor

TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık yatırımlar ve destekler konusunda açıklamada bulundu.  TKDK Çankırı İl Koordinatörü Akbıyık yazılı yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:


Bildiğiniz üzere IPARD Programı kapsamında sağlanan hibenin % 75’i Avrupa birliği tarafından finanse edilmektedir. 2014 – 2020 dönemlerini kapsayan ve IPARD II olarak adlandırdığımız program çerçevesinde kullandırmayı hedeflediğimiz 1 Milyar 45 Milyon Avronun yaklaşık 801 milyon Avrosu AB kaynaklıdır. Söz konusu kaynakların kullanımı için ülkemiz ve AB arasında yürütülen akreditasyon süreci nedeniyle başvuruların değerlendirilmesi ve yeni başvuruların alınmasında kısmi bir gecikme yaşandı. Sonuç olarak kısaca, AB bütçesini yatırımcılarımıza kullandırma yetkisi olarak tanımlayabileceğimiz akreditasyon süreci başarıyla tamamlanmış olup, Finansal anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın imzalanması ile birlikte İlk çağrı döneminde hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerimiz ile sözleşmeler imzalanmaya başlamıştır. Bu vesile ile ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.


İlk adımlar tarıma dayalı sanayiye yönelik olacak

Hammaddesi tarımsal ürünlere dayanan sanayi tesislerinin desteklenmesi yoluyla tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatlarının yaratılması, AB standartlarına erişim, yeni iş imkanları yaratılarak istihdama katkı sağlayacak projelerin hayat bulması IPARD programının öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar başlığı altında beş sektörde proje başvurusu kabul edilmektedir.

·  Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

·  Kırmızı Et ve Et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

·  Beyaz Et ve Et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

·  Meyve ve sebzenin işlenmesi ve pazarlanması,

·  Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması.


Kurşunlu’da günlük 15 Ton süt işleme kapasiteli tesis TKDK destekleri ile kuruluyor

Üreticilerimizden topladığı sütleri işleyerek; ayran, beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peyniri, krema ve yoğurt haline getirerek Çankırı markası olarak pazarlanmasını içeren proje tamamlandığında en az 26 kişiye de istihdam sağlaması öngörülmektedir.Toplam yatırım tutarı yaklaşık 8 Milyon olan ve 4 Milyon TL civarında hibe almaya hak kazanan proje Kurşunlu ilçesinde gerçekleştirilecektir.  Çankırı ekonomisinin temel dayanağı tarım ürünleri olmasına rağmen ürettiğimiz ürünlere katma değer kazandırarak pazarlama konusunda eksiklerimiz var. İlimiz ekonomisinin büyümesi, yeni istihdam olanaklarının yaratılması açısından işleme konusunda benzer projelerin geliştirilmesine hayati önem atfediyoruz.


Süt işleme ve toplama tesislerinin kurulumu için üst limit 3.000.000 Avro

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşların süt sektörüne yönelik yaptığı analizlerde süt toplama tesisleri ile süt işleme tesislerinin teknik altyapısının kapasitesinin ve sayısının arttırılarak, AB mevzuatı ile paralel ulusal standartları karşılaması gerekmektedir. Ancak söz konusu standartlara erişim konusunda işletmeler yapacakları yatırımlar için finansman desteğine ihtiyaç duymaktadır.

IPARD programı küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla ister mevcutta süt işleme konusunda faaliyet gösteren bir fabrika olsun ister sıfırdan kurulacak bir işletme olsun, işletmenin yatırımın sonunda günlük en az 10 Ton en fazla 70 ton süt işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bu kapasite aralığında yapılacak işletmeler için 3 Milyon Avro tutarında uygun harcamanın yüzde 50’si hibe desteği ile desteklenmektedir. Uygun harcama tutarı üzerinden vergi muafiyeti de IPARD Programı kapsamında yatırımcılara sağlanmaktadır.


Soğuk zincirin korunması üretici örgütleri önemli roller üstlenecek

Üretici birlikleri hem bu sektörde öncelik tanınan gruplar arasında yer almakta hem de IPARD programının hedefleri noktası oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Hayvancılık işletmelerinde üretilen ve soğutma tanklarında muhafaza edilen sütlerin soğuk zincir korunarak süt işleme tesislerine ulaştırılması açısından süt toplama merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada üretici birlikleri proje başvurusu yaparak süt toplama merkezleri için başvuru yapabilir ya da direkt olarak kendi üyelerinin sütlerini işlemek amacıyla bir fabrika kurmak isterlerse yine program kapsamında desteklenmektedir.

Tüm gerçek ve tüzel kişilerin başvurusuna açık olan süt toplama tesislerinin kurulumu için en fazla günlük 70 ton süt toplama kapasitesine sahip işletmeler destekleniyor ve kapasite alt sınırı bulunmuyor. Ayrıca Çankırı sınırları içerisinde kalmak ve toplam kapasitesi günlük 70 tonu geçmemek üzere 5 ayrı noktada tesis tek projede kurulabiliyor.


Çankırı Kırmızı et kesimhaneleri için güçlü potansiyele sahip

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tedbiri desteklenen diğer bir başlık hem beyaz et hem de kırmızı et kesimhane, et işleme tesisi ya da parçalama tesislerine hibe fırsatları sunmaktadır. IPARD I döneminde Çerkeş’te kurulan tesisimiz Çankırı’nın AB standartlarındaki ilk ve tek kesimhanesidir. Proje Çerkeş ilçesinde 6 köyün kurduğu bir kooperatif tarafından sunuldu ve şu an faaliyetlerine devam etmektedir.

Çankırı Milli Tarım politikası çerçevesinde besicilik yatırımları için uygun iller arasında yer almaktadır. Bakanlığımız destekleri ile ilimizde besi hayvancılığı işletmelerinin sayısı ve kapasitesinin önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyoruz. Tüm bunların yanı sıra büyük tüketim merkezleri olan metropollere yakınlığı ile ilimizde AB standartlarında kesim yapabilecek yeni işletmelere ihtiyaç olacağı değerlendirilmektedir.


Soğuk hava depolarının kuruluma % 50 hibe desteği

Ülkemiz ekonomisinde meyve ve sebze üretimi önemli yer tutmaktadır. Ancak ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalara göre meyve ve sebze üretiminde hasat sonrası kayıp oranı % 30 civarında olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu kayıp oranını düşürmek amacıyla hasat sonrası ürün seçme, ayıklama ve soğuk hava tesislerinin kurulması hedeflemektedir. Bu bakış açısıyla hasat sonrası kayıpları azaltmak, pazarda rekabet edebilirlik kapasitesini geliştirmek amacıyla meyve ve sebze işleme tesisleriyle, en fazla 10.000 m3 kapasiteli soğuk hava depolarının kurulumuza % 50 hibe desteği sunulmaktadır. 

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için destek devam etmektedir. Bahsi geçen sektörde üst limit 1.500.000 avro, hibe oranı ise % 50 olarak belirlenmiştir.


Çevre Dostu yatırımlar için destek oranı % 60

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe hibe oranı % 50 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, atık su arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır.


Tüm Sektörler için vergi istisnaları muafiyeti

IPARD fonlarından yararlanan yatırımlar için uygun harcama tutarı doğrultusunda KDV, Gelir/Kurumlar vergisi gibi vergi muafiyeti yeni programda da uygulanmaktadır.  


Yenilebilir enerji ile yatırımlar artık daha karlı hale gelecek

Gıda işleyen işletmelere yönelik tüm yatırımlarda başvuru sahipleri tesislerinin elektrik projelerinde yazan kurulu güç kapasitesi kadar yenilebilir enerji kalemleri de IPARD programı kapsamında uygun kabul edilerek, desteklenmektedir. Üstelik projelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarına yer veren işletmelere değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır.


IPARD 2 içinde bu sektörlere ayrılan toplam bütçe 235 milyon avro

2014 – 2020 yıllarını kapsayan IPARD programında Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar sektörü için ayrılmış toplam bütçe yaklaşık 235 Milyon Avrodur. Bu denli yüksek bütçeye rağmen sektör IPARD programında en az proje başvurusu yapılan alanlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla başvuru sırasında istenen kriterleri karşılayan uygun projelerin bütçe yetersizliği sorunuyla karşılaşmayacağı değerlendirilmektedir.


Çankırı Yatırımcısını bekliyor

Hammaddesi tarım ürünlerine dayalı sanayi tesisleri yatırımları konusunda AB hibe destekleri, ücretsiz yer tahsisi, istihdam ve sigorta prim destekleri, vergi indirimleri ve muafiyetleri gibi konularda oldukça önemli avantajlara sahip Çankırı, ilimiz yatırımcılarını bekliyor. İstanbul ve Ankara gibi metropollere en yakın ve teşvik sisteminde en avantajlı il durumda olması nedeniyle gıda sanayisi yatırımlarını Çankırı’ya çekebilmek amacıyla tanıtım çalışmalarımız devam etmektedir. Yatırımcılar hibe imkanları ve yatırım konuları hakkında TKDK yardım masası hattından bilgi alabilirler.


Haber Yorum Ekle

Bu Habere İlk Yorum Yapan Siz Olun...

Scroll To Top